Dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet, Dicționar de termeni în Asigurări – Obsidian Broker

dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet

Contact Dicționar de termeni în Asigurări Acest dicționar de termeni și concepte din asigurări are ca sursă pagina oficială www. Informaţiile publicate pe acest website constituie obiectul unor permanente actualizări, iar Obsidian Broker îşi rezervă dreptul de a opera modificări în conţinutul şi structura acestuia în orice opțiunea de construire. Pentru informații actualizate la zi, vă cât este bitcoin în dolari pentru astăzi să consultați website-ul oficial ASF.

Textele actelor legislative prezentate au un caracter informativ, iar Obsidian Broker nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestora. Textele oficiale ale actelor normative sunt cele publicate în Monitorul Oficial al României. A - C Acorduri reverse - repo - acord prin care fondul de pensii cumpără active eligibile pentru tranzacţionare şi care implică transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, Acţiune : titlu financiar obişnuit emis de societățile comerciale ce reprezintă dreptul de proprietate al deţinătorului asupra unei părţi dintr-o companie din capitalul social al acesteia, divizat în părți egaledrept obţinut în urma investirii de capital.

Adunarea Generală a Acționarilor AGA : convocarea într-o întâlnire a tuturor acționarilor, instituție juridică reglementată de Legea nr. Agent de asigurare subordonat : persoana fizică sau dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet ce, pe lângă activitatea sa profesională principală, intermediază în numele şi în contul unuia sau mai multor asigurători produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţă reglementată.

Agent — intermediar secundar, persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet, sau persoană juridică, care desfășoară activități de distribuție sub răspunderea uneia sau mai multor societăți, după caz, în baza unui contract de colaborare cu acestea; Agent afiliat - intermediar secundar, instituție de credit sau firmă de investiții care optează, conform art.

Angajament: obligaţia asumată printr-un contract. Asigurare : operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

Asigurat : persoana care are un contract de asigurare încheiat cu un asigurator societate de asigurare. Asigurător societate de asigurare : persoana juridică română autorizată să exercite activităţi de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine.

Asigurător cu activitate compozită : asigurător autorizat să desfăşoare simultan activitate de asigurări de viaţă şi activitate de asigurări generale.

MetaTrader WebTrader Dacă vă întrebați care este cea mai bună platformă de tranzacționare online pentru începători, înseamnă că abordarea dvs.

Asigurător dintr-un stat terţ : asigurător al cărui sediu real se află în afara Uniunii Europene, ale cărui filiale deschise în cadrul Uniunii Europene funcţionează pe baza unei autorizaţii de la autoritatea competentă a statului membru gazdă. Prin sediu real se înţelege centrul principal de conducere şi de gestiune a activităţii statutare, chiar dacă hotărârile organelor respective sunt adoptate potrivit dispoziţiilor transmise de acţionari sau asociaţi din alte state.

dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet opțiune roboți

Autoritatea de Supraveghere Financiară - A. Autorităţi competente : autorităţile naţionale care, prin lege sau alte reglementări, sunt abilitate să supravegheze și controleze piaţa de capital sau piața asigurărilor, precum și entitățile și instrumentele aferente acestora. Aversiune față de risc : dorinţa de a evita incertitudinea sau riscul; este de obicei cuantificată matematic printr-o valoare aşteptată, pe care investitorul îşi doreşte s-o minimizeze sau elimine în scopul obţinerii unei certitudini mai mari.

B Bancassurance : activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, desfăşurată prin reţeaua acestor instituţii. Broker de asigurare : persoana juridică română sau autorizată într-un stat membru, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizareadaunelor.

Definiție şi reglementare

C Catastrofă : un eveniment sau o serie de evenimente care provoacă pagube substanţiale într-o perioadă scurtă de timp. Vânzătorul CDS plătește cumpărătorului în eventualitatea în care un anumit debitor stat, companie private intră în faliment, în timp ce cumpărătorul CDS face plăți periodice până la maturitatea contractului.

Spread-ul CDS este suma anuală pe care cumpărătorul trebuie să o plătească pentru a beneficia de asigurare, exprimată ca un procent din valoarea nominală. Spread-ul crește cu cât datoria este percepută ca fiind mai riscantă, nivelul său fiind stabilit în mod liber prin mecanismele pieței. Certificat de depozit : instrument financiare ce are la bază acțiuni suport, care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet baza cărora a fost emis, precum și dreptul de a obține, prin conversie, acțiunile suport.

dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet opțiuni binare triple top

Certificat de trezorerie : titlu de stat cu scadența de până la un an, purtător de dobândă, emis de Ministerul Finanțelor Publice, prin care sunt mobilizate resurse la dispoziția statului, atunci când acesta are nevoie. CFD : un contract pe diferenţă sau CFD este un instrument financiar derivat similar contractului futures. În cazul CFD contractul între cumpărător şi vânzător prevede că vânzătorul va plăti către cumpărător diferenţa dintre valoarea curenta a unui activ şi valoarea sa din momentul tranzacţiei.

Dacă diferenţa este pozitivă, furnizorul de CFD-uri vă plăteşte. Dacă diferenţa este negativă, trebuie să plătiţi furnizorul de CFD. CFD-urile permit investitorilor sa ia poziţii long daca se mizează pe creştere sau short dacă investitorul prevede o cotaţie în scădere şi, spre deosebire de contractele futures, nu au stabilită o scadenţă. CFD-urile sunt produse de marjă. CFD-urile sunt produse complexe, folosite în general în scopuri speculative sau de hedgeing, pentru protecţia unor portofolii deja constituite.

Acestea pot fi dificil de înţeles pentru investitorii fără cunoştinţe de specialitate. Client: orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică pentru care entităţile reglementate prestează servicii în baza unui contract.

Client obişnuit : clientul care nu este client profesional. Client profesional: clientul care posedă experienţa, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investiţională şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implică; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate în reglementările emise de A. Coasigurare : operaţiunea prin care doi sau mai mulţi asigurători subscriu acelaşi risc, fiecare asumându-şi o cotă-parte din acesta.

Comision : suma percepută de o entitate reglementată pentru serviciile prestate unui client. Compensarea : înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaţie netă să fie datorată.

Tranzacționarea Online Nu Este o Activitate Simplă

Compensaţie : valoarea investiţiei compensate care se plăteşte de către Fondul de compensare a investitorilor, până la concurenţa obligaţiei totale a S. Orice subgrup al unui grup care îndeplineşte aceste condiţii va fi considerat conglomerat financiar; Consultanţă de investiţii: recomandarea personală dată unui client al unui intermediar, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare.

Contagiune: transmisia unor şocuri la nivel inter-sectorial, pe plan intern şi internaţional, independent de interconexiunile structurale sau de perturbările curente. Contract repo:orice contract în care o instituţie sau contrapartea acesteia transferă titluri, mărfuri sau drepturi garantate referitoare la proprietatea titlurilor sau mărfurilor cu condiţia ca această garanţie să fie emisă de către o bursă recunoscută care deţine drepturile asupra titlurilor sau mărfurilordar fără ca prin contract să fie permisă transferarea sau gajarea unui anumit titlu sau marfă către mai mult de o contraparte la un moment dat, şi prin care se angajează să le răscumpere sau să răscumpere titlurile sau mărfurile care prezintă aceleaşi caracteristici la un preţ specificat, la o dată viitoare specificată sau care urmează a fi specificată, de către cel care efectuează transferul.

Contractul reprezintă un contract repo pentru cel care vinde titlurile sau mărfurile şi un contract reverse repo pentru cel care le cumpără. Cupon: sumă de bani corespunzătoare dobânzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorată periodic de către emitent Ministerul Finanțelor Publice, în cazul titlurilor de stat deținătorilor de obligațiuni sau titluri de stat și la plata căreia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune.

El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu.

D - F Dată de înregistrare: data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor AGA care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Dată de referinţă: data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie al societăţii, care serveşte la dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet acţionarilor care participă la AGA şi votează în cadrul acesteia.

Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocării AGA. Depozitar: instituţia de credit din România, autorizata de B. Depozitar central: entitate specifică pieței de capital, persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acțiune binară preț acțiune pentru minute, emitentă de acţiuni nominative, autorizată şi supravegheată de A.

Dividend: venituri obţinute din acțiuni, care reprezintă cota parte din profiturile care nu sunt reinvestite, la care deţinătorul de acţiuni este îndreptăţit. EBA European Banking Authority : autoritatea centrală europeană de supraveghere bancară, condusă de un consiliu format din reprezentanții supraveghetorilor bancari naționali.

Efect de levier: gradul de îndatorare al unei companii, care acţionează prin potenţarea rentabilităţii capitalurilor în condiţiile în care costul îndatorării este inferior rentabilităţii activelor și se calculează ca raport între totalul datoriilor angajate şi nivelul capitalurilor proprii.

Ce Este Online Trading

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority : autoritatea centrală europeană de supraveghere a pieței asigurărilor și a sistemelor de pensii administrate privat, condusă de un consiliu format din reprezentanții supraveghetorilor naționali. Emitent: entitatea cu sau fără personalitate juridică, inclusive statul, carea emis, emite sau intenţionează să emită instrumente financiare.

ESMA European Securities Markets Authority : autoritatea centrală europeană de supraveghere a pieței de capital, condusă de un consiliu format din reprezentanții supraveghetorilor naționali. ESRB European Systemic Risk Board : Comitetul European pentru Risc Sistemic — comitet european ce emite opinii și recomandări statelor membre în vederea asigurării stabiității financiare, format din reprezentanții băncilor central și cei ai autorităților de supraveghere a piețelor financiare naționale ne-bancare.

Filială: societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acţionar aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la definiţia societăţii-mamă. Finanţarea actelor de terorism: infracţiunea prevăzută la art.

Fondul de compensare a investitorilor: entitate independentă, înfiinţată conform reglementărilor A. Fondul de Garantare a Asigurărilor: un fond de protecție constituit de A. Franşiză - este definita de Legea nr.

dicționar de termeni pentru a câștiga bani pe monitorul de internet Video de opțiuni binare cu strategii de 60 de secunde

Grup: reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual.

Grup de distribuţie: reţea de filiale, sucursale şi agenţii aparţinând unor entităţi autorizate şi reglementate de A. H Holding de asigurare: o societate-mamă a cărei activitate principală constă în achiziţionarea şi deţinerea de participaţii în filiale, atunci când aceste filiale sunt exclusiv sau în principal societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare ori societăţi de asigurare din state terţe, cel puţin una dintre aceste filiale fiind o societate de asigurare.

De Petre DobrescuMarți, 28 iunieRomânii sunt pasionaţi de tehnologie, dar nu toţi pricep jargonul high-tech. Cum s-ar traduce termenii geeky din universul gadgeturilor, în aşa fel încât să fie înţeleşi şi de străbunica? Noi am realizat un dicţionar pentru necunoscători.

Holding mixt de asigurare: o societate-mamă, alta decât o societate de asigurare sau de reasigurare, decât o societate de asigurare sau de reasigurare dintr-o ţară terţă, decât un holding de asigurare sau un holding financiar mixt, care numără printre filialele sale cel puţin o societate de asigurare sau de reasigurare. Holding financiar: o instituţie financiară ale cărei filiale sunt fie în totalitate, fie în principal, instituţii de credit, firme de investiţii, sau alte instituţii financiare, cel puţin una dintre acestea fiind o instituţie de credit sau o firmă de investiţii.

Holding financiar mixt: o societate-mamă, alta decât o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii care, împreună cu filialele sale, dintre care cel puţin una este o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii cu sediul social în Uniunea Europeană, constituie un conglomerat financiar. I Informaţii esenţiale: informaţii fundamentale şi structurate în mod corespunzător care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite să înţeleagă natura şi riscurile aferente emitentului, garantului şi valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi, fără a aduce atingere oricărei decizii de investire fundamentată pe informaţiile cuprinse în prospect, considerat în integralitatea lui, să decidă care sunt ofertele de valori mobiliare pe care să le ia în considerare.

Cu privire la ofertă şi la valorile mobiliare în cauză, informaţiile esenţiale includ următoarele elemente: i o scurtă descriere a riscurilor asociate emitentului şi eventualilor garanţi şi a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele şi situaţia financiară; ii o descriere succintă a riscurilor asociate şi a caracteristicilor esenţiale ale investiţiei în valorile mobiliare în cauză, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare; iii condiţiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant; iv detalii privind admiterea la tranzacţionare; v motive ale ofertei şi destinaţia prevăzută a veniturilor rezultate în urma ofertei.

Informaţie privilegiată: o informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare, sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, informaţia privilegiată înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piaţă acceptate.

Insolvabilitate: acea stare a entităţii autorizate, aflată în una dintre următoarele situaţii: 1. Instrumente ale pieţei monetare: instrumente financiare care se tranzacţionează de regulă în cadrul pieţei monetare. Intermediari: societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A. Investitor: orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui SSIF sau SAI, în scopul prestării de servicii de investiţii financiare.

Link-uri utile

Investitor calificat: persoanele sau entităţile care, potrivit reglementărilor ASF: se încadrează în categoria de clienţi profesionali; sunt tratate, la cerere, drept clienţi profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărţi eligibile, cu excepţia cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienţi profesionali.

Investment grade: calificativul de performanţă rating-ul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sauemitentului acestora, de către agenţiile de cât poate câștiga un programator pe Internet de credit, stabilit conform unor grile de evaluare specifice. Lichiditate: capacitatea unei entităţi de a-şi onora datoriile pe termen scurt, prin deţineri de active lichide numerar, conturi la bănci, investiţii pe termen scurt, alte active foarte lichide.

Un activ este considerat lichid dacă poate fi uşor transformat în numerar. Din perspectiva pieţelor financiare, instrumentele tranzacţionate prezintă lichiditate dacă tranzacţiile importante pot fi efectuate fără ca preţul de piaţă să fie afectat semnificativ.

Contractul de donație | Dictionar juridic (dex)

Un volum mare de tranzacţii într-o piaţă facilitează lichiditatea. Locul obişnuit de staţionare: teritoriul statului în care vehiculul este înmatriculat sau: în cazul în care nu se solicită înmatriculare pentru un anumit tip de vehicule, dar vehiculul deţine plăcuţe de asigurare sau un semn distinctiv similar plăcuţei de înmatriculare, teritoriul statului în care a fost emisă plăcuţa de asigurare ori a fost emis semnul; sau în cazul în care nici plăcuţa de înmatriculare, nici plăcuţa de asigurare şi nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului în care persoana care deţine vehiculul îşi are reşedinţa permanentă.

Manipularea pieţei: tranzacţii sau ordine de tranzacţionare: care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare; care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune; diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare.

Referitor la jurnalişti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri. Fac excepţie persoanele care execută tranzacţii sau emit ordine de tranzacţionare şi dovedesc că motivele sunt legitime şi, totodată, aceste tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de piaţă acceptate pe respectiva piaţă reglementată.

MiFID Markets in Financial Instruments Directive : directiva Uniunii Europene privind piețele de instrumente financiare care prevede un regulament armonizat pentru serviciile de investiții în statele membre din Spațiul Economic European cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Norvegia şi Liechtenstein.

Mijloace de comunicare la distanţă: orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii de investiţii financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţă între părţi şi a obiectului contractului. Obligaţiuni municipale: obligațiuni emise de autorităţi ale administraţiei publice locale. Ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă: persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobilare.

  1. Glosar de termeni militari - Wikipedia
  2. Rezultă că donaţia este departe de a fi o manifestare de voinţă comună a celui care dăruieşte.
  3. Dicționar de termeni în Asigurări – Obsidian Broker

Ofertă publică de valori mobiliare: comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari.

Operator independent: un intermediar care în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare.

Organism de compensare în asigurări: entitate care acordă despăgubiri persoanelor păgubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel de reşedinţă al persoanei păgubite, provocat de un autoturism înregistrat şi asigurat pe teritoriul unui stat membru.

Organisme de formare profesională: entităţile care pot fi atestate de A. Indicatori pentru cumpărarea de opțiuni binare de plasament colectiv: entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM: fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasând resursele băneşti în instrumente financiare lichide premise de legislația aplicabilă şi operând pe principiul diversificării riscului şi administrării prudenţiale; titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, răscumpărabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme.

Activitatea O. Participaţie calificată: deţinerea, directă sau indirectă, într-o S. Pensie privată pensie administrată privat : suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public.

Persoană eligibilă în sistemul de pensii private: persoana angajată potrivit Legii nr.

​Ce Înseamnă Trading [Totul Despre Trading Online]

Persoane care acţionează în mod concertat: două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: persoanele implicate; societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele; o societate comercială cu membrii consiliului său. Persoane implicate: persoane care controlează sau sunt controlate de către ian emitent sau care se găsesc sub ian control comun; persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control; persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control; soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit.

Perspectivă de rating: o opinie emisă de o agenție de rating de credit privind direcția probabilă a unui rating de credit pe termen scurt, pe termen mediu sau în ambele cazuri.

Informațiiimportante