Opțiuni de niveluri de asistență

Definirea problemei Problema generală abordată în prezenta evaluare a impactului are două aspecte: a persoanele suspectate și acuzate nu beneficiază de o protecție suficientă a drepturilor fundamentale în UE și b trebuie consolidată încrederea reciprocă între statele membre, din cauza  deficiențelor privind standardele în materie de asistență judiciară.

Alegeți săgeata în jos în caseta de comparație, apoi selectați o opțiune de comparație.

În prezent, nu există niciun instrument legislativ al UE care să reglementeze dreptul persoanelor suspectate și acuzate de a beneficia de asistență judiciară în cadrul procedurilor penale. Deși există standarde comune la nivel european[1], iar toate statele membre au un sistem de asistență judiciară, există diferențe mari între sistemele de asistență judiciară ale statelor membre, atât în ceea ce privește legislația, cât și în practică.

Acest lucru duce la deficiențe în materie de protecție a dreptului la un proces echitabil.

opțiuni binare din centru demo cont pe Opțiuni

Dreptul la asistență judiciară este legat în mod indisolubil de dreptul de a avea acces la un avocat. Pentru persoanele care nu au mijloacele necesare și care se află în anumite situații de exemplu, sunt private de libertatedreptul de acces la un avocat nu poate fi exercitat efectiv decât dacă statul oferă, atât din punct de vedere practic, cât și financiar, asistență judiciară, pentru a asigura acordarea de asistență juridică.

Chiar dacă propunerea de Directivă privind accesul la un avocat[2], care nu a fost încă adoptată oficial, prevede dreptul fundamental de a avea acces la un avocat, aceasta nu conține nicio dispoziție referitoare la cine plătește sau desemnează avocatul.

Astfel, dacă UE nu ar stabili standarde minime comune privind asistența judiciară, există riscul ca dreptul de a avea acces la un avocat, astfel cum este prevăzut opțiuni de niveluri de asistență directivă, să nu fie realizabil și efectiv.

52013SC0477

Lipsa unor standarde adecvate în materie de asistență judiciară afectează încrederea reciprocă între autoritățile judiciare și subminează cooperarea judiciară între statele membre.

Acest lucru este în detrimentul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și al altor aspecte ale cooperării judiciare între statele membre și subminează încrederea în instrumentele transfrontaliere. Dacă autoritățile judiciare pun la îndoială respectarea de către altă jurisdicție a drepturilor la un proces echitabil și consideră că o persoană suspectată sau acuzată riscă să nu obțină un acces efectiv la consultanță juridică din cauza asistenței judiciare insuficiente, este posibil ca cererile de cooperare judiciară ale jurisdicției respective să fie respinse.

  • Джизираку пришлось призвать на помощь все свое терпение и только надеяться, что Олвин наконец выйдет из транса.

Având în vedere că principiul recunoașterii reciproce reprezintă piatra de temelie a spațiului de justiție, pentru ca încrederea reciprocă să fie eficace este necesară consolidarea acesteia. Problema specifică abordată constă în faptul că accesul la asistență judiciară efectivă al persoanelor suspectate sau acuzate în UE este insuficient, ceea ce afectează încrederea reciprocă și buna funcționare a sistemului de recunoaștere reciprocă. Există două cauze subiacente ale acestei probleme: · posibilitățile insuficiente de a avea acces la asistență judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare în statele membre; · asistența judiciară nu este întotdeauna disponibilă în primele etape ale procedurilor, în special înainte de adoptarea unei decizii privind asistența judiciară, deși dreptul de a avea acces la un avocat se aplică din momentul în care persoanei respective i se aduce la cunoștință de către autorități că este considerată persoană suspectată.

Există încă două aspecte care pot submina încrederea reciprocă, și anume: · criterii de eligibilitate pentru a beneficia de asistență judiciară prea stricte; · deficiențe în materie de calitate și eficacitate a asistenței judiciare acordate în cadrul sistemelor de asistență judiciară.

Primă cauză — Asistența judiciară acordată în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare: Directiva privind accesul la un avocat va prevedea dreptul la dublă reprezentare în procedurile de extrădare desfășurate în temeiul mandatului european de arestare.

Caseta de dialog filtru Opțiuni interogare - Asistență Office

Cu toate acestea, directiva nu prevede că în cazul unei astfel de măsuri se poate acorda asistență judiciară. În prezent, niciun stat membru nu acordă asistență judiciară pentru un avocat care își desfășoară activitatea în statul membru emitent. Deși directiva prevede dreptul de a avea acces la un avocat, faptul că dreptul la asistență judiciară este reglementat în continuare exclusiv de legislațiile naționale ale statelor membre de executare și emitente va afecta exercitarea efectivă a acestui drept și aplicarea sa consecventă.

Acest lucru poate aduce atingere drepturilor învinuitului în procedurile aferente mandatului european de arestare, poate duce la amânări și la costuri suplimentare și, în ultimă instanță, ar putea submina încrederea reciprocă necesară pentru buna funcționare a instrumentului aferent mandatului european de arestare.

cum a făcut Ford bani strategii de tranzacționare plătite cu schimb de cripte

A doua cauză — Momentul acordării asistenței judiciare: Este extrem de important ca dreptul de acces la un avocat să poată fi exercitat cât mai curând posibil în cadrul etapelor de investigare ale procedurii, pentru a proteja drepturile la un proces echitabil al persoanelor suspectate, pentru a asigura calitatea probelor și opțiuni de niveluri de asistență împotriva intimidării și a relelor tratamente. Directiva privind accesul la un avocat asigură asistența juridică din momentul în care unei persoane i se aduce la cunoștință de către autorități că este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni, dar nu garantează faptul că în cazul unei astfel de măsuri se poate acorda asistență judiciară.

O serie de state membre nu au un sistem funcțional sancționat de stat care să asigure faptul că există un acces efectiv și gratuit la un avocat în primele etape ale procedurii, în special pentru persoanele aflate în detenție.

Aceste deficiențe au fost recunoscute de numeroase părți interesate[4] și subminează grav însăși esența dreptului de a avea acces la un avocat. Ca urmare a aplicării unor criterii de eligibilitate restrictive, numeroase persoane suspectate sau acuzate care nu dispun de resurse suficiente nu beneficiază de asistență judiciară nici măcar atunci când acest lucru ar fi în interesul actului de justiție.

Prin urmare, drepturile lor la apărare nu vor fi garantate în mod corespunzător.

ce este o diagramă cu opțiuni live proiecte profitabile pe internet cu investiții

În multe state membre, mecanismele de asigurare a calității sunt foarte limitate sau nu există. Cine este afectat de măsuri? Potențial, sunt afectate toate persoanele suspectate și acuzate care fac obiectul procedurilor penale în UE. Anual, în UE se desfășoară aproximativ 10 milioane de proceduri penale, dar nu există date privind numărul procedurilor în cadrul cărora unei persoane opțiuni de niveluri de asistență sau acuzate i s-a refuzat acordarea de asistență judiciară.

Aceste măsuri îi afectează și pe avocații care oferă sau care ar putea oferi asistență judiciară acestor persoane. Analiza subsidiarității Necesitatea unei acțiuni la nivelul UE se bazează pe următorii trei factori: 1 Problema are o dimensiune transfrontalieră, deoarece nerespectarea de către anumite state membre a dreptului procedural la asistență judiciară creează probleme pentru alte state membre.

Obiectivele inițiativei UE Orice măsură măsuri luată luate la nivelul UE privind asistența judiciară ar trebui să ducă la îndeplinirea următoarelor obiective generale, specifice și operaționale, care au fost elaborate pe baza problemelor generale și specifice identificate mai sus. Obiective generale: · Asigurarea faptului că cetățenii UE beneficiază de un nivel ridicat și efectiv de protecție a drepturilor procedurale fundamentale în cadrul procedurilor penale.

EUR-Lex - SC - RO

Obiective specifice: · Asigurarea faptului că persoanele suspectate și acuzate au acces și li se oferă asistență judiciară adecvată pe toată durata procedurilor penale, la un nivel care să asigure consolidarea încrederii reciproce. Obiective operaționale: 1 Asigurarea faptului că persoanele care fac obiectul unui mandat european de arestare au la dispoziție asistență judiciară.

Opțiuni de politică Au fost analizate în detaliu patru opțiuni principale de politică: Opțiunea 1 — Statu-quo Menținerea statu-quo-ului. Nicio acțiune la nivelul UE.

Opțiunea 2 opțiuni de niveluri de asistență Nivel scăzut de obligare Acțiune fără caracter legislativ: acțiuni privind consolidarea capacităților, furnizarea de informații, schimburi de cele mai bune practici între statele membre formarea de grupuri de experți care să compileze cele mai bune practici și să le sintetizeze în orientări pentru practicieni.

Caseta de dialog filtru Opțiuni interogare

Opțiunea 3 — Nivel mediu de obligare Instrumentul juridic: subopțiunea 3 litera a - prin intermediul unei recomandări. Subopțiunea 3 litera b - prin intermediul unei directive sau printr-o combinație a primei și a celei de a doua subopțiuni, și anume stabilind parțial standarde de calitate minime, astfel cum sunt prevăzute în convenție și în cartă, și, în rest, vizând îmbunătățirea predictibilității și stabilirea unor standarde naționale opțiuni de niveluri de asistență ridicate.

Instrumentul juridic ar include, în special, dispoziții care să asigure faptul că persoanele suspectate și acuzate pot beneficia de asistență judiciară în procedurile aferente mandatului european de arestare și în primele etape ale procedurilor penale. Cu toate acestea, nu ar opțiuni de niveluri de asistență prevăzute acțiuni detaliate, lăsând punerea în aplicare la latitudinea statelor membre. Aceste două subopțiuni pot fi combinate prin introducerea unora dintre elemente într-un instrument cu caracter juridic obligatoriu, iar alte elemente - într-un instrument fără caracter juridic obligatoriu.

Opțiunea 4 — Nivel ridicat de obligare Instrumentul juridic: o directivă care să prevadă criterii armonizate minime detaliate privind accesul la asistență judiciară și calitatea acesteia, stabilind într-o anumită măsură standarde de calitate mai ridicată decât cele prevăzute în convenție.

Evaluarea impacturilor 5. Eficacitatea obținută în ceea ce privește realizarea obiectivelor de politică · Opțiunea 1: Accesul insuficient la asistență judiciară s-ar menține sau s-ar înrăutăți. Va îmbunătăți semnificativ încrederea reciprocă și cooperarea.

Impactul asupra drepturilor fundamentale · Opțiunea 1: niciun impact, având în vedere că accesul la asistență judiciară va fi în continuare protejat la nivelul statelor membre, prin convenție și prin cartă, iar problemele actuale legate de protecția limitată ar persista. Sunt de așteptat unele îmbunătățiri ale drepturilor la un proces echitabil și la apărare, dar lipsa unei metode de asigurare a punerii în aplicare ar putea îmbunătăți doar în mică măsură situația.

ce să faci pentru a câștiga bani mult cum au făcut elevii bani

Impacturi sociale · Opțiunea 1: niciun impact. Dacă statele membre ar pune în aplicare recomandarea în mod corespunzător, această opțiune va avea impacturi sociale pozitive de exemplu, acces egal la justiție, prin asigurarea acordării asistenței judiciare și prin îmbunătățirea calității acesteia. Impactul asupra sistemelor judiciare naționale · Opțiunea 1: niciun impact. Sistemele naționale pot evolua către un grad mai mare de convergență ca urmare a aplicării jurisprudenței CEDO, însă nu pe termen scurt spre mediu.

Dacă ar fi pusă corespunzător în aplicare, această opțiune ar implica efectuarea de modificări ale sistemelor statelor membre în care în prezent standardele privind asistența judiciară sunt câștigați bani prin licitarea pe Internet. Toate statele membre ar trebui să efectueze reforme legislative importante ale sistemelor lor de asistență judiciară pentru a se conforma acestui instrument.

Impactul financiar și economic · Opțiunea 1: Nu ar exista poveri financiare imediate ca urmare a aplicării acestei opțiuni.

100 de semnale pe opțiuni binare stiri optiuni binare

Costurile financiare maxime totale sunt estimate la aproximativ 23 de milioane EUR. Dacă statele membre ar respecta recomandarea, costurile ar fi aceleași ca cele de la opțiunea 3 b. Costurile totale sunt estimate a fi de nivel mediu, comparând cele patru opțiuni, și vor fi suportate în principal de administrațiile publice, la nivel local și național. Costurile totale variază de la la de milioane EUR. Costurile totale variază de la 1 la 1 de milioane EUR. Monitorizare și evaluare În cazul în care opțiunea preferată va fi o acțiune legislativă sub forma unei directive, termenul pentru transpunerea directivei de către statele membre va fi de 18 de luni de la data intrării sale în vigoare.

Statelor membre ar trebui să li se solicite să colecteze date fiabile, pentru a contribui la acest proces, întrucât în prezent lipsesc astfel de date. În cazul în care opțiunea preferată o va constitui întreprinderea de măsuri sub forma unei recomandări, Comisia ar urma să evalueze punerea în aplicare a acesteia cel târziu la patru ani de la publicarea sa.

Mai puțin Acest subiect acoperă diferitele opțiuni de linie de tendință care sunt disponibile în Office. Linie de tendință liniară Utilizați acest tip de linie de tendință pentru a crea o linie dreaptă cea mai potrivită pentru seturi de date liniare simple. Datele sunt liniare dacă modelul din punctele sale de date arată ca o linie.

În plus, Comisia are în vedere efectuarea unui studiu empiric specific, axat pe colectarea de date la ani de la punerea în aplicare a fiecărui instrument din Foaia de parcurs privind drepturile procedurale. Pentru a obține date cantitative și calitative privind eficacitatea propunerilor, vor fi utilizați indicatori specifici privind asistența judiciară.

  • Opțiuni de linie de tendință în Office - Asistență Office
  • Когда они вплотную приблизились к тому, что осталось от катастрофы, у Олвина сформировалась догадка, постепенно перешедшая в уверенность.

A se vedea, de asemenea, raportul FTI Defence Rights in the EU, octombrieparagrafeleîn care se raportează existența a numeroase probleme în ceea ce privește sistemele de avocați de serviciu în statele membre, precum și raportul recent elaborat de Justicia, p. A se vedea și Improving pre-trial Justice, p. Astfel, se acceptă faptul că există situații în care o persoană suspectată care nu dispune de resurse suficiente nu trece testul și deci, nu este eligibilă pentru asistență judiciară, de exemplu din cauza lipsei de complexitate a cazului acesteia sau pentru că sancțiunea care poate fi impusă nu este gravă.

Informațiiimportante